Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия се прилагат относно възникването, изменението и прекратяването на отношенията между „Джи Ел Технолоджи“ ООД, наричано по-долу за краткост Търговец, и клиентите, наричани по-долу Потребители, на електронния магазин gltechbg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Търговеца:

 • Фирма: "Джи Ел Технолоджи" ООД
 • ЕИК: 205850780
 • Седалище и адрес на управление: гр. София; р-н Надежда; ж. к. „Надежда“, бл. 461, вх. „Б“, ап. 96;
 • Адрес за упражняване на дейност: гр. София; р-н Надежда; ж. к. „Надежда“, бл. 461, вх. „Б“, ап. 96
 • E-mail: gltech@abv.bg
 • Телефон: 0896547778 / 0890444513
 • Управители: Лъчезар Симеонов & Георги Мутафчиев

 

(2) Информация относно надзорен орган:

 • Комисия за защита на потребителите
 • Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. (1) Електронният магазин, достъпен на адрес в Интернет gltechbg.com представлява средство за сключване на договори за продажба от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, между Търговеца и Потребителите с предмет предлаганите от Търговеца стоки.

(2) Посредством Електронния магазин Потребителите получават информация относно:

 1. основните характеристики на стоките;
 2. крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
 3. условията за плащане и изпълнение на сключените договори;
 4. упражняване право на отказ от договора и условията за това;

(3) Сключваните чрез този Електронен магазин договори преустановяват действието си с доставка на стоката на Потребителя. Същите не обвързват Потребителя с допълнителни срокове и задължения, различни от предвидените в тези условия.

(4) Посредством Електронния магазин Потребителите могат да регистрират свои електронни профили, въз основа на които да се ползват от допълнителни функционалности на сайта във връзка с основното му предназначение за сключване на договори за продажба от разстояние.

 

 IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Чл. 4. (1) Договорът за продажба на разстояние се сключва посредством интерфейса на Електронния магазин.

(2) Потребителят избира стоката, която желае да закупи, и активира бутона за нейната поръчка.

(3) Потребителят е длъжен да въведе следната информация:

 1. Име и фамилия;
 2. Административен адрес, на който да бъде изпратена стоката;
 3. Адрес на електронна поща;
 4. Телефонен номер.

(4) Потребителят активира бутон за окончателна поръчка, която е свързана със задължение за плащане от негова страна.

(5) Потребителят активира бутон, с който изразява изричното си съгласие да бъде обвързан от настоящите общи условия.

(6) Търговецът изпраща имейл на посочената от потребителя електронна поща с потвърждение за сключване на договора.

(7) Договорът за продажба от разстояние се счита сключен при кумулативното наличие на условията, посочени в ал. 2 до ал. 6. При липса на потвърждение от страна на Търговеца, се счита, че договор не е сключен.

(8) В случай че Потребителят регистрира електронен профил в Електронния магазин, той не е длъжен да въвежда повторно информацията по ал. 3. В този случай същата се въвежда еднократно при създаване на профила.

 

Чл. 5. (1) Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Потребителя.

 

 V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 6. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца, са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока в сайта на Електронния магазин.

(3) Стойността на куриерските разходи не е включена в цената на стоките и зависи от тарифата на съответния лицензиран пощенски оператор. Тази стойност или ориентировъчният й размер се посочват от търговеца преди сключване на договора за продажба от разстояние в профила на стоките или преди активирането на бутона за окончателна поръчка, създаваща задължение за плащане.

 

(4) Начинът на плащане и начинът на изпълнение на договора от страна на Търговеца  се определят в настоящите общи условия.

(5) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез този сайт.

 

Чл. 7. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Търговеца тук: https://gltechbg.com/bg-content-details-101.html . Попълненият формуляр за отказ се изпраща на посочения в чл. 1 адрес на електронна поща на Търговеца. Правото на отказ може да бъде упражнено и чрез отправяне на изрично изявление по електронна поща, съдържащо информация относно Потребителя, относно закупената от него стока, датата на закупуването й и датата на получаването й.

(2) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Търговецът може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(6) Правото на отказ е приложимо само по отношение на физически лица, притежаващи качеството “потребител” по смисъла на § 13, т. 1 ДРЗЗП.

 

Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на договора от страна на Търговеца е определен за всеки договор в съобщението, с което Търговецът потвърждава сключването на договора по чл. 4, ал. 6.

(2) Във всички случаи срокът за изпълнение на договора не може да бъде повече от 60 работни дни, считано от датата, следваща датата на изпращането на поръчката на потребителя до Търговеца чрез сайта на електронния магазин.

(3) Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя. В този случай той не отговаря за вреди.

 

 VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. РЕКЛАМАЦИИ

 

Чл. 9. (1) Потребителят е длъжен да заплати крайната продажна цена за съответната стока, както и цената на доставката.

(2) Начините на плащане са следните:

 1. чрез плащане на крайната продажна цена, както и на цената на доставката, съобщена на Потребителя преди извършване на плащане, предварително по банков път на следната банкова сметка: BG97UNCR70001523719526
 2. чрез наложен платеж.

 

Чл. 10. (1) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Търговеца и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца по посочените в чл. 1 телефон или адрес на електронна поща.

(2) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация на посочения от Търговеца адрес на електронна поща, като поиска от Търговеца замяна на стоката с нова.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(4) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; в този случай той следва да върне доставената стока, от която се отказва;
 2. намаляване на цената.

(5) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(6) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(7) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(8) Срокът по ал. 7 спира да тече през времето, необходимо за замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 11. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

(2) Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

 

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

 

Чл. 12. Bcичĸи пpaвa нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт въpxy мaтepиaлитe, пyблиĸyвaни нa caйтa, ca oбeĸт нa зaĸpилa пo дeйcтвaщия Зaĸoн зa aвтopcĸoтo пpaвo и cpoднитe мy пpaвa. Hepeглaмeнтиpaнoтo им изпoлзвaнe пpeдcтaвлявa зaĸoнoнapyшeниe и влeчe aдминиcтpaтивнoнaĸaзaтeлнa, гpaждaнcĸa и нaĸaзaтeлнa oтгoвopнocт в cъoтвeтcтвиe c дeйcтвaщoтo бългapcĸo зaĸoнoдaтeлcтвo.

 

 IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният уведомява Потребителите по сключени и неизпълнени към момента на изменението договори за продажба от разстояние по електронна поща.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия а поръчката му е в период на обработване, Потребителят може да се откаже от договора чрез уведомление по електронна поща до Търговеца, отправено в едномесечен срок, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия

 X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 14. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 15. (1) Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

(2) По инициатива на Търговеца или Потребителя, всеки спор, възникнал между тях по повод сключения помежду им договор за продажба от разстояние, може да бъде отнесен към помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, пл. ”Славейков” № 4 А, ет. 3,4 и 6, телефон за контакти: 02/933 0565, факс 02/9884218 и интернет адрес: https://kzp.bg/ или като бъде използвана Общодостъпната платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния интернет адрес:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG 

            Тези общи условия са приети на 28.11.2019 г.